Ne rade vam Youtube, Gmail i Google Maps? Niste jedini

Gmail, YouTube, Drive, Google Maps i pretraiva ne rade u nekoliko zemalja irom sveta.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2017&mm=09&nav_id=1302950