Uloga odgovorne veštačke inteligencije (AI) u budućnosti HR-a

0
44
uloga-odgovorne-vestacke-inteligencije-(ai)-u-buducnosti-hr-a

Izazovi s kojima će se ljudski resursi (HR) suočiti 2024. godine i kasnije možda će izgledati kao u prethodnim godinama, ali način na koji HR treba da reaguje se menja. Inkluzivniji pristup diverzitetu i inkluziji, naglašena fokusiranost na održivost izazvanu klimatskom krizom i potreba da se lideri pripreme za upravljanje sve složenijim poslovnim okruženjem. Značaj tehnologije će takođe nastaviti da bude prisutan u HR-ovoj budućnosti i očekivanja od HR-a da iskoristi prednosti veštačke inteligencije (AI) verovatno neće popustiti. Nedavna rasprava o etičkim aspektima AI-a iznedrila je koncept odgovorne veštačke inteligencije (Responsible AI) i time potrebu da HR usvoji prakse odgovorne AI.

Odgovorna AI podrazumeva etički i zakoniti dizajn, razvoj i implementaciju sistema veštačke inteligencije koji koriste pojedinci, zajednice, društva i životnu sredinu, i koji ima mehanizme za očuvanje inkluzivnosti, sigurnosti i pouzdanosti.

Iako precizna definicija odgovorne AI varira, širi koncept ostaje konzistentan; AI koji je stvoren, korišćen i upravljan u korist čovečanstva i sveta u kojem živimo.

HR bi se složio da bi sva AI korišćena u njihovom poslovanju trebalo da se primenjuje na etički način. Međutim, upotreba AI-a od strane HR-a do sada nije bila u skladu s tom pozicijom, iako se očekuje da predstavljaju vrhunac etičkih standarda u svom poslovanju. U nedavnom pregledu naučne literature* s ciljem razumevanja koliko široko HR razmatra etičke posledice kada koristi AI, utvrđeno je da od 107 slučajeva u kojima je HR koristio AI, samo 11 je istražilo percepciju pravednosti ili poverenja u odluke i rezultate među zaposlenima ili osobama koje traže posao. Čini se da većina HR-a ne postupa u skladu s etičkim principima odgovorne AI pri donošenju odluka o korišćenju AI-a.

Pored etičke dimenzije, HR može krenuti putem odgovorne AI i kroz zakonski aspekt. U poslednjih nekoliko godina, podaci su bili fokus novih zakona koji se odnose na adekvatnu upotrebu ličnih podataka u AI modelima i alatima. Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), s njegovim teritorijalnim dosegom, uticala je na mnoge poslovne subjekte u Aziji. Iako većina zemalja sada ima svoje zakone koji se odnose na podatke, vrlo malo ih ima zakone koji se posebno odnose na AI. Međutim, to se brzo menja, jer je u razmatranju EU AIAI 2023, a obećava da će uticati na kompanije u istoj meri kao i GDPR. Verovatno će se u narednih pet godina pojaviti mnoštvo zakonodavstva vezanog za AI širom sveta.

* Bujold, A., Roberge-Maltais, I., Parent-Rocheleau, X., Boasen, J., Sénécal, S., & Léger, P. M. (2023). Odgovorna veštačka inteligencija u upravljanju ljudskim resursima: pregled empirijske literature. AI i etika, 1-16.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Šta je odgovorna veštačka inteligencija (Responsible AI)?

Odgovorna veštačka inteligencija je etički i zakoniti dizajn, razvoj i primena sistema veštačke inteligencije koji koriste pojedinci, zajednice, društva i životnu sredinu, i koji ima mehanizme za očuvanje inkluzivnosti, sigurnosti i pouzdanosti.

2. Zašto je važno da HR usvoji prakse odgovorne veštačke inteligencije?

HR treba da usvoji prakse odgovorne veštačke inteligencije kako bi osigurali da AI korišćen u njihovom poslovanju bude etičan, pravedan i blagovremen, i da ima pozitivan uticaj na pojedince, zajednice i društvo u celini.

3. Da li je HR dosad ispravno primenjivao etičke standarde pri korišćenju AI-a?

Prema nedavnom pregledu naučne literature, otkriveno je da većina HR-a nije dosledno primenjivala etičke standarde odgovorne AI pri donošenju odluka o korišćenju AI-a u svom poslovanju.

4. Kako se menja zakonodavstvo vezano za AI?

U poslednjih nekoliko godina, podaci su postali fokus novih zakona koji se odnose na adekvatnu upotrebu ličnih podataka u AI modelima i alatima. Dok većina zemalja sada ima svoje zakone koji se odnose na podatke, još uvek postoji malo zakona koji se posebno bave AI-om. Ipak, očekuje se da će se u narednim godinama pojaviti mnoštvo zakonodavstva vezanog za AI širom sveta.

5. Kako će odgovorna veštačka inteligencija uticati na HR?

Odgovorna veštačka inteligencija će postaviti nove izazove i pružiti nove mogućnosti HR-u. HR će morati da usvoji prakse odgovorne AI kako bi se prilagodio promenama u zakonodavstvu i obezbedio da AI koji koriste bude u skladu s etičkim standardima i zakonima.

6. Šta je EU AIAI 2023?

EU AIAI 2023 je propis koji je trenutno u razmatranju i koji ima potencijal da značajno utiče na kompanije u vezi s primenom veštačke inteligencije. Slično kao i GDPR, najverovatnije će imati ekstrateritorijalni domet i uticaj na kompanije širom sveta.

Izvor: example.com

Read More